Top performance requirements create a heavy feeling- Prestation skapar tyngd

Top performance requirements create a heavy feeling

What if it is top performance requirements that makes it difficult and heavy.

Are you a person who always want to perform on top? A person who works with your project until the last minute before deadline. Who thinks: “I could have done it better”. Is it important to you to always know all the facts? Date, year, numbers, geographical location, species, quantity, how the brain works, what kind of substances the body produces when you experience certain kinds of feelings and so on.

What if it is totally ok to learn all these facts as long as it makes you happy and it brightens your days.

But what if there is another way. What if it is ok to leave your head and all the thoughts and just be in your body. How does that feel in you? Do you experience curiosity or fear?

You can do this short meditation indoors, but it is a much more powerful experience to lay down on the ground in a peaceful place in nature.

Close your eyes, breathe deep and let Mother Earth carry you. Feel how you let go of all control and how stress and high-performance requirements flow of you, down through the soil. Mother Earth takes care of your old “garbage” and transforms it to a healing energy. Feel how you inhale the infinite sky above you. You inhale more space into your body. Maybe you experience how some of your tensions disappear and how it gets easier to breathe deep.

Feel how you, through your connection with Mother Earth and the Universe, are a part of everything and how everything is a part of you. Allow yourself to rest in the awareness of that you are never alone.

Rest.

Yes, allow yourself to really rest. Feel how it is truly ok to just lie here and rest. You are ok, regardless of what you experience while resting.

Your thoughts are spinning, going here and there. Maybe they slow down and fade away after a while. Maybe you experience how everything just becomes quiet. How you just are floating in the peacefulness.

And maybe you discover that there, in the peacefulness, your connection with your intuition awakens, the connection with your gut feeling.

When your gut feeling is allowed to speak up your creativity awakens. Then the thoughts and ideas about what your really would like to do appear, it becomes crystal clear what it is that makes your heart sing.

When you are going to make decisions and when you need to make different choices it will be totally clear to you what gives you a sense of ease, what is true to you, and what gives you a heavy feeling, what you do not want to choose.

So, what if you, when you let go of all top performance requirements and rest in trusting your intuition, will find your clearest compass. A compass that, without demanding top performance and facts, will guide you along your path in life.

What if what you do, your job or your thoughts do not have to be less serious just because they give you a sense of ease in your body or even a tingling joy that creates a hearty laugh.

What if it is exactly there, in the peacefulness, in the rest and in the hearty laugh, that the great thoughts awaken.


Prestation skapar tyngd

Tänk om prestation är det som gör det svårt och tungt.

Är du en person som alltid vill göra ditt bästa? Som sitter och bearbetar det som ska bli klart så länge du kan, in till den sista minuten. Som tänker: ”jag kunde ha gjort det bättre”.

Är det viktigt för dig att alltid ha koll på alla fakta? Datum, årtal, antal, geografisk plats, art, mängd, hur hjärnan fungerar, vilka ämnen kroppen skapar vid upplevelse av specifika känslor och så vidare.

Tänk om det är helt ok att lära sig alla dessa fakta, om du tycker att det är roligt och det förgyller din tillvaro.

Men tänk om det också finns ett annat sätt. Tänk om det är ok att lämna huvudet och alla tankar och landa i kroppen. Hur känns det i dig? Kommer nyfikenheten eller rädslan på besök?

Du kan göra denna korta meditation även inomhus men det ger en mer kraftfull upplevelse om du lägger dig direkt på marken på en stilla plats i naturen.

Slut dina ögon, andas djupa andetag och låt Moder Jord bära dig. Känn hur du släpper all kontroll och hur all stress och prestationskrav rinner av dig, ner i jorden. Där tar Moder Jord hand om ditt gamla ”skräp” och omvandlar det till en helande energi. Känn hur du andas in den oändliga himlen ovanför dig. Hur du andas in mer utrymme i din kropp. Kanske upplever du nu att en del spänningar släpper och att det blir lättare att andas djupa andetag.

Känn hur du, genom kontakten med Moder Jord och Universum, är en del av allt och hur allt är en del av dig. Tillåt dig själv att vila i medvetenheten om att du aldrig är ensam.

Vila

Ja, tillåt dig att verkligen vila. Känn hur det på riktigt är helt ok att bara ligga här och vila. Du är OK, oavsett vad du upplever i din vila.

Tankarna snurrar, far hit och dit. Men kanske saktar de ner och bleknar bort efter en stund. Kanske upplever du till slut hur allt bara blir stilla. Hur du svävar i varandet, i stillheten.

Och kanske upptäcker du då att där, i stillheten, vaknar kontakten med din intuition, kontakten med din magkänsla.

När magkänslan får tala vaknar din kreativitet. Då kommer tankar och idéer om vad du verkligen vill göra, då blir det glasklart vad det är som får ditt hjärta att sjunga.

När du ska ta beslut och när du står inför olika val så känner du tydligt vad som ger en känsla av lätthet i kroppen, vad som är sant för dig, och vad som ger en tyngd, vad det är du inte vill välja.

Så tänk om du, när du släpper all prestation och vilar i tilliten till din magkänsla, hittar din tydligaste kompass. Kompassen som utan krav på prestation och fakta guidar dig på din väg genom livet. Tänk om det du gör, ditt jobb eller dina tankar inte behöver vara mindre seriösa bara för att de ger en lätthet i kroppen eller kanske till och med ger ett glädjepirr som skapar ett gapskratt.

Tänk om det är där, i vilan, stillheten och gapskrattet, som de stora tankarna vaknar.