Invisible frames - Osynliga ramar

What do you dream about? 

Do you dream about experiencing things or having things that are so outside of your habits that you have no idea how to achieve them? Or do you dream about things that you know you can achieve if you just try a little bit harder? A little higher salary, a short vacation abroad, a few days extra vacation during summer or that concert with your favourite artist?

What if we, on an unconscious level, adjust our dreams and wishes so that they are comfortable and just enough challenging for our near and dear once. What if we, on an unconscious level, adjust our dreams and wishes to the invisible frame that has been built around our life by the fears and limitations of our parents and friends and the conclusions they made from that. The frame built around our life by the truth of the society about what we “should” and “must” think and want.

Then it is not so strange that the chafing sensation you have experienced through life one day become so strong that you can´t ignore it anymore. That it becomes impossible to prioritize away yourself because you think that will be the best for your near and dear once. That the weight that fills your body no longer is possible to carry. That you feel that one day more with this heavy energy will suck the life out of your body and all the air will be forced out of you like a broken balloon.

What if this experience is the greatest gift from life to you? What if life gives you an opportunity to stop and question your view of the world? A possibility to inspect the invisible frame, that you have adjusted yourself to, in all its cracks. At a closer look you may discover that the frame really doesn´t exist, that it is made up from other people´s fears and limitations. Something they of course didn´t consciously wanted to give you. Our near and dear once do the best they can with the experience and awareness they have got through life. But all opinions, advices and thoughts of other people are influenced by their own experiences and fears.

What if there is no frame, only space. Infinite space for all kinds of possibilities. What if you can choose whatever you like right in this moment. What if no one can tell you what you can and can´t do. What if you are the only one who knows what you need to feel good and to create the greatest tingle of joy in your body.

So, what do you dream about? What would you like to choose?


Vad drömmer du om? 

Drömmer du om att uppleva saker eller ha saker som är så utanför dina inlärda vanor och mönster att du inte har en aning om hur du ska uppnå de drömmarna? Eller drömmer du om sådant som du vet att du kan uppnå om du bara lägger manken till? Lite högre lön, en kort utlandssemester till Spanien, några dagar extra ledigt under sommaren eller den där konserten med din favoritartist.

Tänk om vi, på ett omedvetet plan, anpassar våra drömmar och önskemål så att de ska vara bekväma och lagom utmanande för vår omgivning, för våra nära och kära. Tänk om vi, på ett omedvetet plan, anpassar våra drömmar och önskemål till den osynliga ram som byggts upp kring vårt liv av våra föräldrars rädslor, begränsningar och därav dragna slutsatser. Av våra vänners rädslor, begränsningar och därav skapade sanningar och det omgivande samhällets sanningar om vad vi ”borde”, ”måste” och ”ska” tycka och vilja.

Då är det inte så konstigt att det där skavet som du har upplevt genom livet en dag blir så starkt att det inte går att ignorera längre. Att det blir omöjligt att fortsätta prioritera bort dig själv för att du tror att det blir bäst för din omgivning. Att tyngden som fyller din kropp inte längre går att bära. Att du känner att en enda dag till med den här tunga energin kommer att suga livskraften ur din kropp och all luft kommer pysa ur dig som ur en trasig ballong.

Tänk om den här upplevelsen är livets största gåva till dig. Tänk om livet ger dig en möjlighet att stanna upp och ifrågasätta din världsbild. En möjlighet att syna den osynliga ramen, du har anpassat dig till, i varenda liten spricka. Vid en närmare titt kanske du upptäcker att ramen egentligen inte finns utan bara är ett påhitt utifrån andra människors rädslor och begränsningar. Givetvis inget som de medvetet har velat ge dig. Våra nära och kära gör så gott de kan utifrån den erfarenhet och medvetenhet de har fått genom livet. Men givetvis påverkas alla människors åsikter, råd och tankar av vad de själva har varit med om och vad de själva känner rädsla inför.

Tänk om det alltså inte finns någon ram utan bara utrymme. Oändligt mycket utrymme för alla möjligheter. Tänk om du kan välja precis vad du vill precis just nu. Tänk om ingen kan säga till dig vad du kan och inte kan göra. Tänk om det bara är du som vet vad du behöver för att du ska må bra och kunna skapa det allra största glädjepirret i din kropp.

Så, vad drömmer du om? Vad vill du välja?